• “DOĞU KARADENİZ KUŞLARI” KİTAP OLDU
  • KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI TANITIM FİLMİ
  • EFSANE TÜRKÜ HAYDE’Yİ “DOĞA İÇİN ÇAL”DILAR
  • KARADENİZ’İN EN İYİ 10 TARİHİ YERİ

logo

12 Ocak 2016

KARADENİZ MUTFAĞI OBEZİTEYE SAVAŞ AÇTI

Ta­ze ba­lık, fın­dık ve ça­yın bir ara­da bu­lun­du­ğu Ka­ra­de­niz, gı­da çe­şit­li­li­ği yö­nün­den ol­duk­ça zen­gin. Ki­lo den­ge­si­ni ko­ru­mak için en uy­gun mut­fak ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­li­yor.


KARADENİZ-MUTFAĞI-OBEZİTEYE-SAVAŞ-AÇTIKara­de­niz de­nin­ce ak­la ilk  hoş soh­bet in­san­la­rı, mi­sa­fir­per­ver­lik­le­ri ve oca­ğın üs­tün­den ek­sik ol­ma­yan dem­lik­le­ri ge­li­yor.

Ça­yın ya­nı sı­ra mı­sır, ham­si, ka­ra la­ha­na ve ısır­gan, sa­kar­ca, ma­dı­mak gi­bi çe­şit­li seb­ze­ler ve ot­lar­da Ka­ra­de­niz in­sa­nı­nın vaz­ge­çil­mez­le­ri ara­sın­da bu­lu­nu­yor.

Çe­şit çe­şit dol­ma­la­rı, kı­zart­ma, ka­vur­ma, tur­şu­la­rıy­la Tür­ki­ye’ye zen­gin bir mut­fak su­nu­yor.

Bu böl­ge hal­kı­nın çe­şit­li bes­len­me yan­lış­la­rı ne­de­niy­le has­ta­lık ris­ki­ne gö­re bes­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Me­di­cal Park
Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Mer­ve Gü­lü­nay, obe­zi­te­nin en az rast­lan­dı­ğı böl­ge­nin Ka­ra­de­niz ol­du­ğu­nu belir­ti­yor.

Ki­lo den­ge­si­nin ko­run­ma­sı açı­sın­dan en şans­lı mut­fak ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zi­yor.

Bu böl­ge in­san­la­rı­nın en önem­li özel­li­ği ocak­ta gün bo­yu kay­na­yan dem­lik­te­ki si­yah çay­dır.

İçer­di­ği yo­ğun an­ti­ok­si­dan­lar ile kan­se­re kar­şı sa­va­şan me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­ran ça­yın­ da kı­sıt­lan­ma­sın­da fay­da bu­lu­nu­yor.

Gün­lük 4-5 fin­can­dan faz­la tü­ke­til­me­si kalp atış hı­zı­nın art­ma­sı­na se­be­bi­yet ve­rir­ken çay su ih­ti­ya­cı­nı da bas­tı­rı­yor. Ba­lık A vi­ta­mi­ni, D vi­ta­mi­ni, iyot, fos­for gi­bi mi­ne­ral­ler­ce zen­gin ve ome­ga 3 içe­ri­ğiy­le de kalp sağ­lı­ğı­nı ko­ru­yan vaz­ge­çil­mez
be­sin­ler­den­dir.

Doy­ma­mış yağ açı­sın­dan ol­duk­ça zen­gin olan fın­dık kalp sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı ve kan şe­ke­ri­nin ayar­lan­ma­sı açı­sın­dan da önem­li bir ye­re sa­hip bu­lu­nu­yor.

Fa­kat ku­ru­ye­miş­lerde yağ ora­nı ola­rak yük­sek ol­du­ğun­dan ki­lo kon­tro­lü sağ­la­mak is­te­yen Ka­ra­de­niz in­san­la­rı açı­sın­dan sı­nır­lı mik­tar­da tü­ke­til­me­sin­de fay­da gö­rü­lü­yor.

Ka­ra­de­niz böl­ge­si be­sin­le­ri ve iç­me su­la­rı iyot ba­kı­mın­dan fa­kir ol­du­ğun­dan ti­ro­it has­ta­lık­la­rı­na kar­şı mut­la­ka iyot­lu tuz kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Tuz ba­kı­mın­dan zen­gin olan tur­şu­lar, sa­la­mu­ra yi­ye­cek­ler bu böl­gede sık kul­la­nıl­dı­ğın­dan mut­la­ka tuz tü­ke­ti­mi sı­nır­lan­dı­rıl­ma­lı­dır.

Süt Ürünleri Tüketilmeli

Bu böl­gede süt ve süt ürün­le­ri tü­ke­ti­mi ol­duk­ça az­dır. Kal­si­yu­mun­ da ke­mik sağ­lı­ğı­na önem­li bir et­ki­si ol­du­ğun­dan mut­la­ka süt ürün­le­ri tü­ke­ti­mi ar­tı­rıl­ma­lı­dır.

Kaynak: Bugün Gazetesi

Share
#

SENDE YORUM YAZ

6+1 = ?