• “DOĞU KARADENİZ KUŞLARI” KİTAP OLDU
  • KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI TANITIM FİLMİ
  • EFSANE TÜRKÜ HAYDE’Yİ “DOĞA İÇİN ÇAL”DILAR
  • KARADENİZ’İN EN İYİ 10 TARİHİ YERİ

logo

KARADENİZLİ YAYLACILARA İLGİNÇ CEZALAR

Temel fıkrası gibi karar Doğu Karadeniz’in incisi Giresunlu’yu şaşkına çevirdi. Yaylacılara kamu malını işgal ettikleri gerekçesiyle kahvehaneye gitmeme, cami temizleme, kazık çakma gibi ilginç cezalar verildi.


Karadenizli-Yaylacılara-İlginç-Cezalar-2Gi­re­su­n’­un Gü­ce il­çe­sin­de­ki yay­la­cı­la­ra ka­mu ma­lına ev yaptıkları ge­rek­çe­siy­le pa­ra ve kah­ve­haneye git­me­me ce­za­sı ve­ril­di. Yay­la­nın bağ­lı bu­lun­du­ğu Gü­müş­ha­ne To­rul As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan verilen ceza 120 köylüyü şaşkına çevirdi.

Mah­ke­me tu­ta­na­ğı köylülerin ad­res­le­ri­ne gönderildi. Tutanaklarda 13 ay 10 gün sü­resince kah­vehane­ye git­me­me gibi ce­zalar verildiği görüldü.

Ta­pu­su Var

Yı­lın 5 ayı­nı yay­la­da, 7 ayı­nı da şe­hir­de ge­çi­ren yay­la sa­kin­le­ri hak­sız­lı­ğa uğ­ra­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Yıl­lar­dır söz ko­nu­su böl­ge­de yay­la­cı­lık yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten köy­lü­ler mah­ke­me­ye kar­şı da­va aça­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. Os­man­lı dö­ne­min­den ka­lan ta­pu­la­rı­nı da de­lil ola­rak gös­te­ren köy­lü­ler, ka­mu ma­lı­nı iş­gal et­me­dik­le­ri­ni, yay­la­cı­lık yap­tık­la­rı ara­zi­nin ne­sil­den ne­si­le kul­la­nıl­dı­ğı­na dik­kat çek­ti.

Karadenizli-Yaylacılara-İlginç-Cezalar-1Ka­mu Ce­za­sı da Var

Kah­vehane ya­sa­ğı dı­şın­da pa­ra ce­za­sı da alan köy­lü­le­rin bir kıs­mı­nın ce­za­yı öde­ye­me­di­ği için  de­ne­tim­li ser­best­lik ya­sa­sı kap­sa­mın­da ka­mu iş­le­rin­de gö­rev­len­di­ril­di­ği öğ­re­nil­di. Muh­tar gö­ze­ti­min­de ka­mu hiz­me­tin­de ça­lı­şan köy­lü­ler ca­mi, me­zar­lık te­miz­le­me, du­var ör­me ve ka­zık çak­ma gi­bi fa­ali­yet­ler­de ça­lı­şı­yor.

En Büyük Ceza

Ce­za alan yay­la­cı­lar­dan B.Ş. ‘kah­ve­ha­ne ya­sa­ğı­’nın çok ağır gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Bi­ze ve­re­bi­le­cek­le­ri en ağır ce­za­yı ver­di­ler. Ben ak­şa­ma ka­dar ev­de mi otu­ra­yım? Gün­düz ba­ğa bah­çe­ye ça­lış­ma­ya gi­di­yo­ruz, ak­şam da köy kah­ve­ha­ne­ye gi­dip ar­ka­daş­lar­la, dost­lar­la mu­hab­bet edip yor­gun­luk atı­yo­ruz. Bu ce­za­ya iti­raz ede­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu.

Kaynak: Bilal Şahin / Bugün Gazetesi

Share
#

SENDE YORUM YAZ

4+4 = ?